THÔNG BÁO

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022, việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được các tỉnh/thành phố chuyển về Cổng Dịch vụ công của địa phương. Khi cần nộp hồ sơ tại các địa phương, ông/bà vui lòng truy cập vào Cổng Dịch vụ công của địa phương (có tên miền theo dạng https://dichvucong.tên địa phương.gov.vn, ví dụ https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn!